Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní umělecká škola Jilemnice
ZUŠJilemnice
fotka
fotka

Studium v ZUŠ

Studium v ZUŠ, zaměření

Jsme standardní ZUŠ, která poskytuje vzdělávání ve čtyřech oborech s kapacitou 500 žáků. Výuka všech oborů je rozdělena na přípravné studium I. stupně, I. stupeň (7 ročníků), přípravné studium II. stupně a II. stupeň (4 ročníky). Do přípravného studia přijímáme žáky od 6 let. Specifikou naší školy jsou folklórní soubor Haverlanti, který spojuje žáky hudebního
a tanečního oboru, komorní soubory dřevěných dechových nástrojů, kytaristů a pěvecký sbor.

 

Vzdělávání v naší škole je zaměřeno na celkový rozvoj osobnosti žáka. Na této cestě získává přehled a orientaci v umění. S individuálním přístupem pomáhá rozvíjet fantazii, estetické vnímání a cit pro umění. Pomáhá žákovi získat a vytříbit skutečné hodnoty jako tvořivost, cílevědomost, sebevědomí, píle, schopnost spolupracovat, vede k zodpovědnosti za společně odvedenou práci. Výuka probíhá v teoretické i praktické rovině, které se zároveň prolínají.

 

Udržujeme kontinuitu ve vzdělání, stabilní a vyváženou skladbu jednotlivých oborů, kvalitní pedagogický sbor a pestrou nabídku studijních zaměření.

Aplikujeme do výuky nové poznatky ze svého oboru a přicházíme s novými podněty a kreativitou. Projevujeme zájem o každého žáka, respektujeme ho jako jedinečnou osobnost a vedeme ho ke zdravému sebevědomí a sebehodnocení.

Ve škole vytváříme atmosféru důvěry a vzájemného respektu mezi učiteli a žáky. Klademe důraz na spolupráci mezi jednotlivými obory ZUŠ. Snažíme se aktivně zapojovat všechny žáky do dění kolem školy. Klademe důraz na součinnost rodiny a školy.

Chceme vychovávat kulturní generaci, která se bude aktivně podílet na kulturním dění ve svém okolí, bude umět oceňovat kulturní tradice našeho regionu a ctít hodnoty a práci druhých. Chceme být kulturním centrem města a okolí.

 

V hudebním oboru žák rozvíjí hudební vlohy a získává odborné hudební znalosti, správné pracovní návyky a vlastnosti, jako je cílevědomost, trpělivost, paměť atd. Z žáků vychováváme muzikanty, kterým se hudba stane koníčkem, ale také je připravujeme k přijímacím zkouškám na střední a vysoké umělecké a pedagogické školy.

Hudební obor nabízí tato studijní zaměření: hra na klavír, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, pozoun, bicí nástroje, akordeon, kytaru a sólový zpěv.

 

Ve výtvarném oboru se žák učí novým vyjadřovacím prostředkům, učí se vnímat okolní svět, získává všeobecný přehled o výtvarném umění. Spolu s výtvarným vývojem se utváří
i samostatná osobnost žáka. Veškeré vyučovací aktivity probíhají v rámci jednoho předmětu Výtvarná tvorba. Žáci se v průběhu studia seznamují s různými oblastmi výtvarného umění, které se vzájemně během výuky prolínají (plošná tvorba, prostorová a výtvarná kultura). Žáci během školního roku vystřídají tři pedagogy podle výtvarné specializace (grafika, keramika, textilní tvorba). Zvláštností výtvarného oboru je, že žáci pracují v tzv. kolečku, to znamená, že během školního roku střídají pedagogy a věnují se různým výtvarným technikám.

 

V tanečním oboru začínáme přípravným tanečním studiem, které kultivuje přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení. Od I. stupně se vyučují předměty Taneční průprava a Taneční praxe, postupně přibývá současný tanec, klasická taneční technika

a nepovinný lidový tanec. Tanec je jako neverbální vyjadřovací prostředek projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a proměnlivým ve formě i obsahu. Současně však má přísný řád, jehož osvojení a respektování je podmínkou kultivovaného, harmonického

a individuálního tanečního projevu.

 

Literárně-dramatický obor se zaměřuje na komplexní a harmonický rozvoj jedince v oblasti dramatické (herecké, mluvní, pohybové, slovesné, hudební, výtvarné a loutkářské). Rozvíjí individuální psychofyzické vlohy žáků a zároveň vede ke kolektivnímu cítění, které je pro proces dramatické výchovy i jevištní uvedení konkrétního divadelního tvaru klíčové.
Studium vede k získání dovednosti kultivovaného, přirozeného a tvořivého projevu,

u výjimečně nadaných jedinců je pak základem pro úspěšné složení přijímacích zkoušek na střední, vyšší odborné a vysoké umělecké školy. Literárně-dramatický obor vychovává z žáků budoucí amatérské (či profesionální) herce, moderátory, recitátory a vzdělané a náročné diváky a čtenáře. Součástí výuky je i vhled do historie dramatické a slovesné tvorby a návštěvy vybraných kulturních akcí a institucí.

 

 

Mohlo by vás zajímat