Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 39
TÝDEN: 39
CELKEM: 83269

Obsah

Provoz ZUŠ Jilemnice ve školním roce2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Typ: ostatní
Vyučování bude probíhat standartním způsobem, pokud z důvodu epidemiologické situace nebude nařízeno KHS nebo MZd jinak a provoz ZUŠ tak omezen.

U vstupu do budovy školy, v každé učebně a hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky
k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), pokud se u žáka tyto příznaky vyskytnou, žák není vpuštěn do budovy školy.

 

Pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k izolaci od ostatních přítomných ve škole a současně je informován zákonný zástupce nezletilého žáka, aby bezodkladně vyzvednul dítě ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře.

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly

v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích

v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků.

 

Úplata za vzdělávání

Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde

k uzavření školy, s ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.

 

Distanční vzdělávání

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Povinnost distančně se vzdělávat pro žáky základní umělecké školy neplatí, žáci se zapojují dobrovolně.

 

Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to podle možností školy i jednotlivých žáků. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci či nejrůznější formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav

a individuální podmínky konkrétních žáků.


Vytvořeno: 28. 8. 2020
Poslední aktualizace: 28. 8. 2020 13:46
Autor: Lenka Krausová